Lợi Hại Hơn Xưa …

Và chuyện gì phải đến, đã đến, có cưỡng cũng không được phải không người bạn của Tôi? Trong tương lai, quý Anh Chị sẽ được cập nhật những bài viết và video liên quan hoàn toàn với Kinh Doanh 4.0. Những kỹ năng như giao tế, tiếp cận, khảo sát, quan sát, kỹ năng